is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan Dr. A. Kuyper

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze zich zeiven in het oneindige gehoord en gelijk gegeven heeft, daarbij zooveel mogelijk zorg dragende dat de kiezers eenzijdig, alleen door „eigen bladen," worden voorgelicht, dan zal men den afgevaardigde kiezen. Daarbij zal diegene de voorkeur hebben, die het minst over zaken, liet meest over algemeenheden praat, de heerlijkste beloften aflegt, en 't krachtigst het regeeringsbeleid — naar gelang het pas geeft —- hekelt of verdedigt.

Van overleg of onderlinge bespreking tusschen de verschillende belanghebbenden is ter nauwernood sprake. Best mogelijk dat hetgeen in de kiesvergadering ter sprake kwam nimmer in de Volksvertegenwoordiging zal kunnen worden behandeld, omdat daar geheel andere quaestien aan de orde kwamen, en dat daarentegen de vertegenwoordiging de gewichtigste besluiten neemt over punten, waaraan in de kiesvergadering zelfs niet werd gedacht. B.v. over belastingquaesties, terwijl alleen de school- of kiesquaestie door de kiezers besproken werd. Maar de afgevaardigde heeft „volmacht" en stemt; het ergste wat hem kan overkomen is dat hij niet wordt herkozen. Het volk dat hom afvaardigde zit aan het zonder zijn voorkennis genomen besluit vast.

Komt echter de zaak die in de kiesvergadering behandeld werd wel in de Staten-Generaal in behandeling, dan ontstaat een ander bezwaar. De afgevaardigde staat nu wellicht voor het eerst voor moeilijkheden waarvan hij tot dusver nimmer droomde; hij zou misschien liever van gevoelen veranderen; maar — zijn kiezers! Zoo moet dan de ongelukkige of tegen zijn overtuiging, of tegen den geest dergenen die hem afvaardigden stemmen.

Ook nog op een andere schaduwzijde van hot stolsel wensch ik te wijzen. Natuurlijk is het voor de regeerende partij, ten einde niet op haar beurt doodgedrukt te kunnen worden, van groot belang zich in het bezit harer macht te handhaven. Al de beloften door haar aan de kiezers gedaan na te komen is niet wel mogelijk. Daarom moet in het verleenen van ambten en gunsten aan partijgenooten hulp worden gezocht. Alleen door partijdigheid kan partijmacht zich

staande houden.

Ziedaar het systeem, dat de revolutie ter herstelling van