is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan Dr. A. Kuyper

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\an een verkeerd beginsel, maar inhaerent zijn aan onze menschelijke natuur, en waarmede derhalve rekening behoort te worden gehouden. Behoudzucht en nieuwigheidszucht — beiden kunnen dwalen, maar beiden zijn noodig.

De conservatief werd door Groen bestreden, niet omdat hij inconsequent is of omdat hij minder ver gaat dan de liberaal, maar omdat ook hij zich beweegt op de revolutionaire lijn, en tevens gevaarlijker is dan de liberaal in zoover hij zich van zijn waren aard niet bewust, en dus mede wegbereider is van het radicalisme.

Do conservatief echter in onze. partjj beweegt zich in de goede richting, slechts ietwat langzamer dan anderen, zoodat hij vaak het goede op- maar ook het verkeerde tegenhoudt.

Groen maakte splitsing van beginsel.

Gij maakt splitsing tusschen personen en standen.

Aan daar, dunkt mij, de teleurstelling waarvan Gjj in Fw schrijven aan Jhr. Rochussen gewaagt. Geen vereeniging, maar verbittering en scheuring ontstaat, wanneer ieder die op het eene of andere punt niet mef U meegaat, zelfs al werkt hij openlijk mede met de antirevolutionaire partij en strijdt onder haar program, onder „de conservatieven", onder de verdachten wordt gerangschikt. Het gevolg daarvan is, dat zelfs mannen als Mr. D. P. D. Fabius, Mr. Keücheniüs zoo hij nog leefde — want ook hij had tegen de voorstelIen-TAK en tegen het heulen met het radicalisme overwegend bezwaar — evenals ik zelf, om nu van anderen niet te spreken, naar het oordeel der menigte „in den conservatieven hoek" komen te staan.

Niet thans alleen, maar ook, Gij zult het U herinneren, ïeeds in vroegere jaren heb ik steeds mij tegen de splitsing onzer partij in droite en gauche verzet, fransche benamingen die m. i. slechts passen voor de partij-indeelingen der revolutionairen, aan wier woordenboek zij dan ook zijn ontleend. Mijn dagehjksche ondervinding in de Kamer' leerde mij al'spoedig dat eenzelfde persoon dan eens op de eene, dan weer op de andere zjjde stond. Dit is ook zeer natuurlijk, juist omdat die standplaats niet door het beginsel, maar'door meerder of minder kennis der feiten, door meer of min juiste beoordeeling van die feiten bepaald wordt. Ik begrijp dat met Uw