is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan Dr. A. Kuyper

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzer grondwettige rechten en vrijheden meer gewaarborgd tegen tijdelijke partijoverheersching. Elke Kamer kan dan wegens haar zelfstandigheid van oordeel omtrent de uitlegging der Grondwet worden ontbonden, om haar te doen vervangen door eene andere, die belooft in het gevlei te zullen komen van de tijdelijk overheerschende partij.

De kiezers hebben zich dan ook bitter weinig om de Grondwet bekreund. Een ernstig debat over de beteekenis dier wet is zoo goed als nergens gevoerd; op zijn best werd door sommigen van de eenzijdige toelichting van een of ander partijblad kennis genomen. Voor hen was en bleef de hoofdvraag: hoeveel kiezers? Wie nog twijfelde of hij wel vóór finale uitbreiding „zoodat geen volk achter de kiezers meer overblijft" mocht stemmen, werd gepaaid met de redeneering: waar meerdere knappe menschen verschillen van gevoelen, mag ik immers vrijelijk kiezen wat mij het beste gevalt. Voor den eerlijken wetsuitlegger eene verfoeilijke ketterij; voor de arme kiezers de eenig mogelijke ratio decidendi, de eenige uitkomst! En zóó kwam feitelijk de wil der partijen in de plaats van de door den Koning vastgestelde Grondwet!

Het smart mij in dezen strijd U steeds gevonden te hebben aan de zijde niet van het volk, zooals Gij meent, maar van den Heer Tak van Poortvliet.

Aan de zijde des volks staan wij, antirevolutionairen, allen — ook zij die in de laatste Deputatenvergadering werden uitgeworpen. Want ons aller bedoeling is op te komen voor „de vrijheden en rechten onzes volks," al loopen de wegen om dat doel te bereiken vaak uiteen. Ook over den grond dier rechten bestaat tusschen ons geen verschil van gevoelen.

Maar hierover alleen verschillen wij op dit oogenbiik, of die strijd voor de vrijheden en rechten des volks gepaard moet gaan aan eene verheerlijking van het atomistisch kiesrecht der revolutie, en aan eene scheuring van wat organisch bij elkaar behoort. Het volk is één, en daarom mag het eene deel nooit tegenover het andere komen te staan. Behoud en