is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan Dr. A. Kuyper

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handelingen en duidelijke woorden. Daartoe hebt noch Gij, noch heeft, iemand anders het recht.

Voorts mag m. i. nimmer uit het oog worden verloren, dat het de Grondwet is die, op staatkundig gebied, ons volk nog bijeenhoudt, en deswege met grooten eerbied dient te worden bejegend.

„Wanneer ook die hoeksteen van het constitutioneele staatsgebouw wordt losgemaakt", zoo sprak den 23 Februari 1887 Mr. Kbuchexius, „wanneer zijne grondzuilen worden ondermijnd en gesloopt en er alzoo geen enkele band meer overblijft voor Regeering of Kamer, wat, vraag ik, zal dan nog het volk terughoudeiï van aan zijne meest woeste driften den vrjen teugel te vieren?"

Daarom ook heb ik geweigerd aan Uwe beleefde uitnoodiging te voldoen, de Japansche executie op mij zeiven toe te passen. Ik wenschte — voor zoover dit van mij zeiven afhing — in de Kamer terug te komen, omdat m. i. de Minister hot recht niet heeft een Kamer die hem wil binden aan de Grondwet door middel van een beroep op de kiezers ter zijde te stellen. Mij door U te doen vervangen ware in mijn oogen geweest het in de hand werken vau eene inconstitutioneele regeeringsdaad. Bovendien ben ik van meening dat — om mij te houden aan de bekende door U gebezigde vergeljjking — do joodsche generaal slechts dan op Zaterdag het commando mag overdragen, wanneer hij meent dat hij niet, maar een ander wel op dien dag slag mag leveren. Een ouderling, die de kermis in strijd acht met de Schrift, mag zich immers niet aan eene herkiezing onttrekken, omdat hij weet dat „een groot deel der gemeente" de kermis toch zoo gaarne zou behouden. Vooral zoo hij meent dat „dit deel" minder dan hij zelf t'huis is in die Schrift.

Toen ik de in mijn oogen droeve uitkomst van den eersten verkiezingstocht vernam, dacht ik dat het tegenover U thans het voegzaamst was over de gevolgen Uwer taktiek te zwijgen. Nu ik echter — minder, althans op het gebied van verkiezingen, in de telkunst ervaren dan Gij — van U verneem, dat die uitkomsten schitterend geweest zijn, want „dat do opgekomen kiezers voor bijna 60 zetels de