Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat ons nu nagaan , wat de toestand der kerken in Amsterdam geweest zou zijn, indien een conflict met de Synode b. v. een jaar geleden ware uitgebroken.

Ik onderstel dat alsdan de Kerkeraad, alvorens afgezet te zijn, zich vrij verklaard had van de Synode, met het bestaande kerkgenootschap had gebroken en een andere Kerkorde had aangenomen — dus juist datgene wat, gelijk nu blijkt, thans niet zou zijn geschied, maar dat de Synodalen vreesden dat geschieden zou. Want ik moet steeds mij blijven plaatsen op hun standpunt (zie bl. 4 sub 5°).

In dat geval nu zouden er waarschijnlijk twee Kerkeraden zijn opgetreden; vooreerst de wederstrevende of antisynodale Kerkeraad, en ten tweede, een synodale of rechtmatige. Ik zeg, waarschijnlijk; omdat niet alle Hervormden in Amsterdam het met Dr. Kuyper c. s. eens schijnen te zijn.

Wat moest nu in zoodanig geval de Kerkelijke Commissie doen?

1°. Mocht zij in geen geval „eenigen stap doen waardoor zonder uitdrukkelijke toestemming der gemeente, het beheer der goederen aan toezicht of regeling hoegenaamd ook, van eenig hooger kerkelijk of politiek college zou worden overgelaten, tenzij door de rechterlijke uitspraak gelast." (art. 10) Als dus een Classicaal Bestuur eenige bemoeiing met het beheer zich aanmatigde, (b. v. inbezitneming van kerkegoederen) dan mocht de Commissie dat niet dulden. Zij moest derhalve in dat geval de hulp

Sluiten