is toegevoegd aan uw favorieten.

Waar is het misdrijf der geschorsten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin Amsterdam thans verkeert, (nl. schorsing van den kerkeraad wegens eene beheersquaestie en het optreden van een Classicaal Bestuur doende wat des Kerkeraad is,) het vorig reglement voorschreef coöptatie, zoodat de tegenwoordige Commissie vier jaren lang in het ongestoord beheer van de kerkgebouwen had kunnen blijven; terwijl nu die coöptatie niet is geoorloofd en de aanvulling der Commissie afhangt van den kerkeraad of van die besturen die in de plaats van dat Lichaam gaan zitten, indien althans zulk stuivertje wisselen geoorloofd is.

Indien op dit oogenblik de Commissie de bevoegdheid van het Classicaal Bestuur om in de plaats van den Kerkeraad te zitten ontkent, zal zij ook thans moeten beslissen aan wie zij de kerkgebouwen ten gebruike moet geven, of anders zich op de gemeenteleden beroepen (artt. 36, 37 en 1). Aan deze beslissing kan niemand die voor een ander beheert ontkomen. Maar zeker is het, dat het Keglement op dit oogenblik aan de Commissie de handen veel minder vrijlaat, dan het vorig reglement deed.

Heeft er in Amsterdam iets plaats gegrepen, dat het licht niet zien mag, dan is dit geschied in 1875 en niet in 1885! En wat in 1875 geschiedde is ook niet in het verborgen gebeurd, maar na lange besprekingen, zoowel met rechtsgeleerde adviseurs als met de synodale besturen. In 1885 is de bevoegdheid der commissie belangrijk beperkt; alleen is in dit reglement het geval, dat ook in 1875 bedoeld werd, openlijk en onomwonden uitgesproken. Noch door die uitspraak, noch door het reglement van