is toegevoegd aan uw favorieten.

Vier tijdvragen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats van naar haar deugdelijkheid? Bekommert een hongerige, die gespijsd wordt, zich om de mindere of meerdere moeite, waarmee het reddende voedsel werd verkregen, heeft ooit een mensch, die naar verlossing uit eenigen levensnood smachtte, naar iets anders gevraagd dan naar de werkelijkheid van die bevrijding? Toegegeven, dat met deze verwerping van den term nog niets over de juistheid van 't daarin bedoelde vonnis wordt gezegd, een zoo algemeen spraakgebruik heeft zijn onmiskenbaar gevaar, en 't is geen ijdel woordenspel, wanneer wij daarvoor elkander van den aanvang af waarschuwen. Ons gesprek over het gehalte van het geloof kan dan alleen vruchtbaar zijn, wanneer het wederzijds in een toon van oprecht waarheidsverlangen wordt ingezet, wanneer het ons inderdaad gaat om de „zaak" zelve.

Achter het verwijt „een goedkoope oplossing" verdringt zich gansch een reeks van vragen, die samenstemmen in de critiek, dat het antwoord der Christelijke kerk tè gemakkelijk, want zonder volstrekten zedelijken en verstandelijken ernst gegeven wordt. Er is bij geloof sprake van een leven uit een andere werkelijkheid; is dat iets anders, iets meer dan een poneeren van de realiteit Gods daar, waar de niet-geloovige van een vacuum blijft spreken? Onze levensrekening sluit met een tekort; is 't nu niet zoo, dat de een dit eerlijk boekt, de ander 't met den sluitpost van 't geloof wegwerkt? Is gelooven meer dan het projecteeren van onze „wenschdroomen" op het boven-natuurlijke, meer dan een toegeven aan geluksverlangens, die binnen het tijdelijke geen bevrediging vinden? Is 't eigenlijk niet door en door laf, een smadelijk kiezen voor den weg van den minsten weerstand, wanneer wij de diepe eenzaamheid, die alle menschelijk leven ten einde toe vergezelt, niet manmoedig dragen, maar ontloopen door de zelfsuggestie der Godsgemeenschap? Maakt de mensch, die van vertrouwen op het Goddelijk wereldbestuur spreekt, zich daarmede niet af van de worsteling om meer gerechtigheid en vrede, waartoe wij krachtens ons mensch-zijn worden opgeroepen? Is 't, gegeven wat van het geloovige leven in de zichtbaarheid treedt, vol te houden, dat hier iets anders, iets ongekends en onvergelijkbaars in onze werkelijkheid doorbreekt? De vragen wa-