Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwaarste opdracht, de breuk met wat hem het hoogste en heiligste was. Menschelijkerwijze gesproken is er geen moeilijker weg te gaan: alle geestelijk kapitaal opgeven, alle moeizaam verworven lading over boord werpen en voortaan leven van gegeven geld. Uit onze radeloosheid de sprong wagen in den afgrond der Goddelijke liefde, het Nieuwe Testament weet, dat het bij menschen onmogelijk is. En het verzekert, dat er van dat simpele „gelooven" niets terecht zou komen, wanneer God zelf 't ons niet schonk, dat het in een menschenleven alleen daarom doorbreken kan, omdat Hij werkt in ons zoeken en tasten en worstelen.

En nu is het waarlijk niet zoo, dat de mensch, die gelooft, op zijn lauweren gaat rusten en de wereld de wereld laat. Wie God als Heer van zijn leven kent, weet, dat dit leven nu voortaan in gehoorzaamheid aan den heiligen wil van den Schepper moet volbracht worden. Hij staat in de rij van hen, die in maatschappij- en wereldleven, in de persoonlijke betrekkingen zoo goed als in de algemeene ordeningen, werken voor wat meer gerechtigheid en wat meer vrede, nuchter en zakelijk. Het zal altijd weer de vraag zijn, of hij werkelijk zijn leven uit handen geeft en zich slechts rentmeester weet, d.w.z. beheerder ten bate van den ander, „bij de gratie Gods." In iederen menschelijken nood, die zijn levenspad kruist, roept God zelf hem op tot hulp, geestelijk en stoffelijk. Het dienen om gediend te worden wordt hem afgenomen; nu is het gediend worden om te dienen.

Is geloof een gemakkelijke oplossing? Van ons uit gezien is het zoo moeilijk, dat alleen een wonder Gods het geven kan. Zoo moeilijk, als het „worden gelijk een kind" is voor een mensch, die geen kind meer is en het niet wenscht te zijn. Maar nu denk ik terug aan de letterlijke formuleering van ons onderwerp, en dat woord „goedkoop", dat ik straks verwierp, krijgt nu een diep-donkeren klank. Het roept de herinnering wakker aan het grootsche oude profetenwoord, dat resoneert door den corridor der eeuwen: „O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk" (Jes. 55 : 1). Wat zonder God het allermoeilijkste zou zijn, wordt door Hem een geschenk, allen aangeboden om niet. Zoo waarachtig als God ons Zijn liefde biedt: in dien zin is geloof een „goedkoope oplossing".

Sluiten