Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gered , weder begint adem te halen ! Waarom ! Omdat wij aan den broeder, daar buiten , schrijvende, waarheid, naakte waarheid schrijven moeten; omdat wij duisternis geen licht, omdat wij jammer en ellende geen vreugde en heerlijkheid heeten mogen. En die , ja die omringen ons!

Of is hel onwaar, dat de door hooge staatsschulden veroorzaakte lasten menige tak van nijverheid, kuituur en handel onderdrukken; terwijl zij tevens sommige rijk en dubbel bezoldigde ambtenaren, de schatten nog dagelijks doen toevloeijen, maar het van werk en brood verstoken volk benaauwen 1 ?

Is het onwaar , dat de volksmassa's malkander verdringen , zoodat de nijvere handwerksman, ook in het drukste jaargetijde moet klagen over slapheid van werk , ja, dikwerf ledig loopen; zoodat men elkander onderkruipt bij het openvallen van iedere post, klein of groot ? Vindt dit geen plaats zelfs bij het verhuren van een stukje lands? Wordt niet in iedere plaats wel een derde deel volks , met betrekking tot het werk , dat er is , te veel gevonden 2 ; zoodat, door eene haast onge-

4 Men zie ten bewijze hiervan o. a. eene opgaaf in het Handelsblad dezer dagen gedaan, en men staat verbaasd.

2 Men versta ons we'I. Wij zeggen niet dat er menschen te veel zijn op de wereld, maar dat de massa's, voor wie elders ènland, ènwerk in overvloed aanwezig is, door het navolgen van den torenbouw van Babel, elkander hier tot last zijn.

Men verspreide zich! Met andere woorden: «men vervulle de aarde » volgens den wil.van God; en zoowel voor de overblijvenden als voor de vertrekkenden zal het beter worden.

Wij beschuldigen Hem niet, die wel zorgt dat er voor Zijne schepselen plaats ter woning overblijft; wij verachten de edele krachten niet, waardoor de werktuigkunde veler handen noodeloos maakt; maar wij bestrijden de dwaasheid van den mensch, die liever gebrek lijdt om bij zijne bekenden te kunnen blijven , dan elders het goede te genieten in den van God verordenden weg.

Sluiten