is toegevoegd aan uw favorieten.

Landverhuizing, of waarom bevorderen wij de volksverhuizing en wel naar Noord-Amerika en niet naar Java?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenwicht niet moedwil wordt verbroken door de uitmergeling van het burgervolk, dat niets vermag tegen het geweld der opeengestapelde kapitalen en de hebzucht veler grooten, waardoor het al te zeer verminderde loon nog niet op zijn' tijd betaald wordt, het land verhuurd tegen ecuen prijs. waaronder de pachters gebukt gaan, en de ongelijkmatige drukking der belastingen, die de grooten verschoont, neringen handtering onderdrukt. de burgerstand doet verkwijnen. Ook overdrijven wij niet, wanneer wij verkondigen dat de reeds veel te hoog opgedreven' weelde der burgervrouw met moeite zich slechts staande houdt nevens hare dartele dienstbare, wier zonde lot een spreekwoord , en in eenen adem genoemd wordt, met die van militairen en openbare goddeloozen, zoodat de huisvader— o gruwel onzer eeuw ! — het zijne uitspanning rekent, in koffijhuis of herberg, voor een oogenblik althans, zijne zorgen te kunnen vergelen : aan zijne ellende, aan zijne vrouw, ja, aan zich zeiven te ontvluchten! Is het dan te veel, dat wij Nederland wijzen op de woorden Gods lot Juda, al woult daarbij de naam van Sodom genoemd? Overdrijven wij melleidaad, wanneer wij de woorden des Heeren lot die van Laodicea, op hetzelve toepassen? Gij zegt: «ik ben rijk en verrijkt geworden , en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt!» En zal Hij, die deszelfs werken kent, die weet, dat het noch koud is noch heet, die het volk van Laodicea dreigt: «zoo dan, omdat gij laauw zijt, en noch koud, noch heet, ik zal u uit mijnen mond spuwen,» zal Hij aan liet zich verhardend Nederland, dat niet wil ontwaken uit den slaap, noch opstaan uit den dood, die bedreiging niet vervullen? Gewisselijk zal Hij het doen! Nog onlangs werd mest gelegd om dien boom; nog dit jaar werd hij gespaard; maar bij verharding is de verwoesting nabij. Daarom moeten wij hel verkondigen , en kun-