Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar waartoe hcefl dit geleid? Is het u ontgaan, dat verachting en bestrijding er op volgde ?

Is liet u ontgaan , dat velen. die de eersten hadden moeien zijn in het ijveren voor recht en waarheid, voor geloof en Godsdienst, voor Christus en Zijnen heiligen Naam , zeiden : «het is de lijd niet dat des Heeren huis worde gebouwd», en dat alzoo veler handen verslapten?

Is het u ontgaan, dat bij de minste poging tot zamenwerking, om nog iels te doen tol behoud . eigenbelang, gebrek aan zelfverloochening, ecne schromelijke onkuude, onverdragelijke twistgierigheid, sectengeest en een alles zouteloos makend verdrag met de wereld verlammen en verwarren, zoodat thans de waarheid struikelt op de straten, hetgeen regl is er niet door kan, en bijna niemand voor de waarheid zich in het gerichte begeeft; zoodal men de rechten van Christus Kerk verkoopt voor liet behoud van geld en brood; hel gebod van God krachteloos maakt 0111 eere naar de wereld; eu liet woord schijnt te willen logenstraffen: «allen, die godzalig willen leven in deze tegenwoordige wereld, zullen worden vervolgd?» En zoo dit, zoo dit alles althans u niet ontgaan is, kan het u dan verwonderen dat wij, aan Nederland denkende, niet dan met de innigste smart, o neen! maar metterdaad met vrees ons herinneren moeien de woorden des Heeren tot den voor Juda nog om behoudenis roependen profeet: «Menschcnkind, als een land tegen mij gezondigd zal hebben, zwaarlijk overtredende, zoo zal ik mijne hand daartegen uitstrekken , en zal hetzelve den staf des broods breken, en eenen honger daarin zenden, dat ik daaruit menschen en beesten uitroeije. Ofschoon deze drie mannen, Noach, Daniöl en Job in het midden deszelven waren, zij zouden door hunne geregtigheid alleen hunne ziel bevrijden.» En, na nog hel boos gedierte, en hel zwaard, en de pestilentie als Zijne drie

Sluiten