is toegevoegd aan uw favorieten.

Landverhuizing, of waarom bevorderen wij de volksverhuizing en wel naar Noord-Amerika en niet naar Java?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Losbandigheid onder den naam van vrijheid ? — neen, wij begeeren die niet. Evenmin willen wij de Kerk laten ingrijpen in heigeen het tijdelijk gezach toekomt: de Republikeinsche regering is ons niet dierbaar boven die van Oranje, door God aan onze vaderen geschonken in Zijne gunst; maar wij wenschen een stil leven te leiden in alle eerbaarheid en godzaligheid, en onze kinderen op te voeden in onze beginselen, op te voeden voor den Heere. Omdat dit ons betwist, wat zeggen wij, omdat dit den meesten onzer oiimogelijk gemaakt wordt; omdat wij met deze keuze in het hart niet behoeven te denken aan onze eigene Koloniën, daarom vooral wenden wij het oog naar den vreemde ; daarom moeten wij de handen aan het werk slaan, en, in weerwil van ons zelven, Nederland helpen berooven van de besten van deszelfs inwoners, en medewerken dat een goed deel van deszelfs schatten aan het Nationaal vermogen wordt onttrokken : dat nijvere handen op vreemd terrein worden overgebragt, die tiendubbele waarde zouden gehad hebben op de hooglanden in onze eigene bezittingen, en die wel Nederlanders zouden hebben willen blijven , indien zij het hadden kunnen doen , zonder krenking van hun geweien !

God geve dat het vertrek van vele duizenden der besten onzer landgenooten naar Noord-Amerika, (de besten zijn immers die het naauwst aan God en hun geweien verbonden zijn!) dat thans aanvangt, de oogen van ons Gouvernement en van de aanzienlijken des lands opene, opdat men onze Koloniën toegankelijk make voor menschen, die derwaarts verhuizen willen, door waarborg te geven van volkomene vrijheid, vrijheid in het burgerlijke, vrijheid in het Godsdienstige, en deze zoowel met betrekking tot de school als tot de' kerk. Men stremme de ontwikkeling van Java niet langer uit eene door God. vervloekte zelfszucht. Men moedige het vertrek