is toegevoegd aan uw favorieten.

Landverhuizing, of waarom bevorderen wij de volksverhuizing en wel naar Noord-Amerika en niet naar Java?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemcnt den weg naar de Oost niel zal hebben ontsloten. Nalaten de handen aan het werk te slaan, en de thans zich openbarende zucht tot verhuizing te leiden , dat mochten , dat mogen wij ook nu niet. Nu echter waarschuwen wij nog, en bij te Iaat berouw, geve men ons niet de schuld van eigen verzuim!

Het zal wel niet noodigzijn, dat wij bij al het aangevoerde nog afzonderlijk zeggen, waarom wij niet onze krachten vereenigen lot ontginning der heidegronden op vaderlandschen bodem. — Die heide toch behoort ons niet toe ; en , zoo wij al kapitaal hadden om dien te koopen, zouden wij het nog niet hebben, om aldaar eene kostbare Kolonisatie te beginnen. Die heide en heidegrond kent, weet wel dat hieraan niet te denken valt voor den armen man; en dat een, op het land op verre na niet arm gerekend, huisgezin , hetwelk over ƒ500 beschikken kan, aan heideontginning nog niet behoeft te denken 1. Daarenboven de grond blijft heidegrond ; en de Kolonie van weldadigheid die ƒ 1700 ontvangt van ieder huisgezin dat zij plaatst2, en nog niet bestaan kan zonder ondcr-

1 Wij berekenen dat ieder huisgezin gemiddeld ƒ 500.— behoeft om zich in Noord-Amerika te kunnen vestigen en in het bezit te zijn van eene aanzienlijke hoegrootheid, besten grond.

2 Zie van der Hucht t. a. pl. Rijken kunnen met voordeel land aanmarken en zullen dit ook wel blijven doen, gelijk het thans reeds geschiedt en uit de verdeeling van vele markten van zelve voortvloeit. Het meeste dat er van dien aart plaats vindt, geeft echter weinig blijvenden arbeid, daar het bestaat in het zaaijen of pooten van hout. Dat dit belangrijk is voor de bevordering van 'slands welvaart, zal wel niemand betwijfelen. De verhuizing naar elders wordt er echter niet overbodig

door. Door al wat men kan, bevordere men de welvaart des lands.

Waarom beproeft men daartoe niet ook het droogmaken van de Zuider zee? Men gevoelt wat dit bij het welgelukken der poging, al moest ook het oude meer Flevo blijven, onder den zegen Gods, zoude kunnen worden tot vermeerdering van 's lands welzijn!