is toegevoegd aan uw favorieten.

Landverhuizing, of waarom bevorderen wij de volksverhuizing en wel naar Noord-Amerika en niet naar Java?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steuning van elders, is daar, om te bewijzen het geen wij bewecren. Dit zij genoeg bij hetgeen boven gezegd is vau den zedelijken toestand van ons land.

Wij gevoelen, dat wij nog iels zeggen moeten betrekkelijk de opmerking, welke men ons gemaakt heelt aangaande den Republikeinschen regeringsvorm, welke in deVereenigde Staten van Noord-Amerika is ingevoerd. Wij ontveinzen niet dat de regering, welke daar van het volk uitgaat, gezegd kan worden te zijn in handen van het volk. Met Gods Woord in de hand, verklaren wij echter vrijmoedig, dat niemand zich hierover behoeft te bekommeren. Het geldt bier immers niet de vraag: welken regeringsvorm zouden wij Christenen, er loe geroepen, invoeren? maar, welken vinden wij daar? En , of die regeringsvorm goed of kwaad, beter of slechter is, betrekkelijk dien, als dien in Nederland, in Rusland, in Italië, in China, op Crela, en waar het ook zij, geldt het woord des Apostels: «beveel hun dat zij der machten onderdanig zijn.» Alle ziele zij der machten, over haar gesteld , onderworpen ; want daar is geene macht dan van God, en de machten die er zijn, zijn van God geordineerd.» 1.

Wij gevoelen het immers: alle macht, en hoedanig die ook zij! noemt daar de Apostel. En, alsof dit nog niet genoeg ware: tot onze onderwijzing, sprak de Heer met betrekking tot het gezach , hetwelk de Keizer van Rome in der tijd in Palestina uitoefende, en dat, als zoodanig , wel hoven alle ander een tegenweltelijk , en tegen Gods wil daar geldend gezach, hceten kon: «Geef den Keizer, dat des Keizers is,» en zulks, opdat niemand zich door een vermeend, of voorgewend ijveren voor God en Zijne waarheid, er aan zoude onttrekken 2. Was ook niet die van ons Vaderland, ja, wat

1 Tit. III: 1. Rom. XIII: 1—7.

2 Matth. XXII: 21. Verg. met Joan. XVIII: 36.