is toegevoegd aan uw favorieten.

Landverhuizing, of waarom bevorderen wij de volksverhuizing en wel naar Noord-Amerika en niet naar Java?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer is, was niet oorspronkelijk de Joodsche regeringsvorm, naar den mensch, die ecner republiek; en was daar niet het inroepen van het koningschap opstand tegen God 1 ? Zoo ergens, dan heeft zeker de lieer, in hetgeen Hij Zijn volk ook ten dezen voorgeschreven had, ons een voorbeeld gegeven , waarnaar wij wel wenschen mochten , dat alle regeringen zich in Zijne vrees vormden.

En zóó hebben wij ons verantwoord voor een ieder, die rekenschap af eischt van ons doen en laten in deze gewichtvolle zaak.— Vorst en Volk, edelen en geringen! wij roepen u ernstig op, tot een ontwaken uit den slaap van zorgeloosheid en onverschilligheid! Neen, neen , daar is geen heil te verwachten, nu Neérlands kroon, de aan hetzelve toebctrouwde waarheid, gevallen is ! De donkere nacht van onkenuis in de waarheid, waardoor het volk vergaat, maakt het rijp om eene prooi te worden van ongeloof en bijgeloof. En, terwijl men de zonde indrinkt als water, vloeit Vorst en Volk door, en snelt het nakend verderf te gemoet. O, merkt het toch op! het burgervolk, het zout, de steun der natie, en onder hen velen, die God kennen, en Hem ter ccre het reukwerk der heiligen in uw midden doen branden: dat volk wordt voorbereid om u te verlaten! Is het niet opmerkelijk, als ware het op een afgesproken teeken : ook velen van het volk, dat wel niemand zal beschuldigen van te behoren onder hen die naar verandering staan; dat nu in de laatste jaren zich zeiven en zijn goed veil had tot herstelling der waarheid Gods; dat ijverde voor Zijn huis, dat wel in de stilte lijden en heete tranen voor God kon schreijen, maar dat er niet aan dacht u te verlaten, als op een afgesproken 1 1 Sam. VIII.