is toegevoegd aan uw favorieten.

Landverhuizing, of waarom bevorderen wij de volksverhuizing en wel naar Noord-Amerika en niet naar Java?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrijheid, ook vruchtbaar land en broodgcvcnd werk Ic bekomen is. — Daar echter geen' kapitalen bij handwerkslieden en sober bedeelde landlieden aanwezig zijn , zijn wij onmachtig om de benoodigde onkosten te bestrijden. Van ondersteuning der aanzienlijken zien wij ons, om boven genoemde redenen, bijkans geheel verstoken, w aardoor deze weg, — geopend ter redding van zoo vele bang zuchtende Godvreezende huisgezinnen , — wel gezien , maar niet naar behoefte kan betreden worden; en wij vele deerniswaardige natuurgenootenen vele Godvreezenden, die hulp behoeven, hulp smeeken en op onze harten liggen, moeten afwijzen, hen dieper zienzinken enzuchlend en zorgend hun leven zien slijten, terwijl zij met schrik voor de toekomst hun geslacht zien ontwikkelen.

God zegt ons dat wij lief moeten hebben niet met woorden, maar met daden en in waarheid; dat wij al hetgeen onze hand vindt om te doen, doen moeten met alle macht. Daarom, geliefde broeders en zusters in Christus! gevoelen wij ons vervrijmoedigd en gedrongen, om ons lot u Ie wenden, en te smeeken: Eilieve! leent ons eene hand in dit dierbare werk, om vele leden van hel ligchaam van Christus en vele natuurgenooten uit een' waarlijk drukkenden nood te redden, die door den toestand van dit land steeds dreigt banger, en voor het opkomende geslacht verderfelijker te worden. Wij smeeken u helpt ons met goeden raad , met geldelijke bijdragen, en op wat andere wijze ook God de Heer u daartoe het vermogen verleent. Wij vragen het u met. vele vrijmoedigheid , wetende , dat het lot ulieder zaligheid uitloopt, en dat dit ons werk rijk zal zijn in vruchten van dankzegging aan God. Wij vragen het vrijmoedig, vertrouwende dat uwe beurzen en harten door veroordeelen tegen Noord-Amerika, en voorliefde voor eene Hollandsche Kolonie niet bebolwerkt zullen zijn; wij doen bet ook, vermits het voor ons eene