Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DECATUR, den 16 Jimij 18i.">.

( jeliefde vrienden en bekenden! Ik koester de hoop , dat gij u in denzelfden toestand van gezondheid zult bevinden, waarin wij ons thans bevinden, door de beschei mende hand des Allerhoogslen, zoodat ik thans voor de tweedemaal de pen neem om u te schrijven; want cenigen tijd na mijne aankomst te Orleans heb ik een brief aan u geschreven, of gij dien ontvangen hebt weet ik niet. Ons kleine Mijntje is in Orleans ziek geweest. — Geliefde vrienden! het is hier een goed land, wij kunnen niet anders bemerken of het is hier zoo gezond als in Gelderland, ook is het hier hel beste van geheel Amerika ; heide of bergen vindt men hier niet in deze gemeente : het gras is nu hier doorgaans al eene Nederlandsche el lang, dal wordt des winters afgebrand, anders kunnen des zomers de koeijen en varkens niet weiden, of gij nu een of honderd stuks vee hebt, is hetzelfde. Eene koe met een kalf kost hier A daalders 1, één of tien of twintig; een paard, een goed varken2 daalders; gij moet vijf-frankslukken medebrengen, die is op vijfcent na een daalder en een vierendeel; hier wordt hel land niet gemest en toch zijn er goede vruchten; wij zijn den tweeden Mei op de tegenwoordige plaals gekomen, het was voor de wintervruchlen te laat, wij hebben vijftien akkers met koorn

ï Daalder is zeker eene verbastering van: dollar.

Sluiten