is toegevoegd aan uw favorieten.

Landverhuizing, of waarom bevorderen wij de volksverhuizing en wel naar Noord-Amerika en niet naar Java?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omtrent het burgerlijke , hier is eciic volksregering. Alle regeringspersonen . van den boogslen lol den laagslen , worden door de burgers verkoren. Zoo bier iemand in bel land 5 jaar bezitter is van eenig eigendom, zoo is hij burger en kiezer, en kan ook zelf lot de hoogste waardigheid verkoren worden. De president wordt verkoren voor 4 jaar, en kan weder andere 4 jaar herkoren worden. — Op denzclfden voel is het ook met de Gouverneurs der bij/.onderc Staten en andere regeringspersonen. Adel is bier niet, maar in zekeren zin gelijkheid en vrijheid. De opbrengst is hier weinig, waar ook veel aan toebrengt, dat zeer vele landerijen eigendommen zijn van den Slaat in 't algemeen of van de Staten in hel bijzonder, en verkocht worden. Hier is vrijheid voor alle godsdienstige seklen, in zoo verre als zij den Slaat niet beroeren; ook vrijheid voor iedere godsdienstige gezindte, om voor zich zeiven op eigene kosten scholen te houden, en daar le doen onderrichten naar hun goedvinden; benevens vrijheid voor elke gcz.iudte 0111 alle natiën hier le lande le prediken. Geene godsdienstige gezindte ontfangt ondersteuning van den Staat. Allen zijn zij gelijk. Scholen bestaan er, waarin Engelsch leien schrijven, rekenen enz. geleerd wordt, welke ondersteund worden van den Staal. In dit land ziju ook vele vromen, bijzonder onder de Methodisten. Die gezindte oorspronkelijk Engelsch zijnde, heeft veel moeite onder de üuilschen hier te lande aangewend, en veel zegen op hunne verriglingen gehad, zoodat er, althans hier, ook vele Duilsch Mcthodiste gemeenten bestaan, die ook alle weken een blad in Cincinatie uilgeven , hetwelk ik sedert Januarij lees, en waarin ik in alles overeenstemming met onze oude geloofsleer en leven bcvinde, uitgenomen . zoo bel schijnt, in het punt der verkiezing. Zij hebben ook eene zeer goede

4