is toegevoegd aan uw favorieten.

Landverhuizing, of waarom bevorderen wij de volksverhuizing en wel naar Noord-Amerika en niet naar Java?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerkciiördcning cu kerkentucht. Ik lees dal blad mei zeer veel genoegen. Zij hebben eenen grootcn ijver en offeren zeer veel op voor Christus rijk. Ik ga ook meesttijds bij de Methodisten ter kerk en heb ook bij hen het zoo lang gewenschte H. Avondmaal genoten den 29en Maart 1.1., alhoewel alles in het Engelsch behandeld wordt. Ik heb het er meesttijds goed voor mijn hart, al kan ik lange alles niet verstaan. Hier is ook eene Duitsche Zusterkerk met een' ouden prediker, waar ik in het eerst ter kerk ging. Daar geviel mij de prediking meestal goed, doch de gebeden , welke formulieren zijn, alsook het gevoelen omtrent de Sacramenten, niet goed. Daar verlangde ik eerst het H. Avondmaal, doch de Bedienaar wilde het mij op mijn geloof daaromtrent, niet geven, en op zijn geloof daaromtrent konde ik het niet nemen. Ook stemmen de Luterschen met ons gansch niet overeen in het punt der verkiezing. Voor het overige heb ik veel vriendschapsverkeering met dien man.

Ik zoude de Afgescheidenen in Nederland raden, dat zoo zij geene conscientie-vrijheid hebben of kunnen bekomen in het onderwijs hunner kinderen , dat zij zich dan naar dit land begaven, eene Kolonie vestigden met leeraren, kerken, scholen en alles. Daar zoude hier niet ver van deze stad aan de andere zijde der Miamie-rivier eene goede gelegenheid toe zijn, waar best land in soorten, tot nu toe niet meer heeft gekost dan 1 '/2, 2, 5, a 4 Dollars de acre. Een acre is ongeveer 5 schepels gezaai, oude Hollandsche maat.

Het kan zijn dat het nu wat duurder wordt, omdat er een goede weg wordt gemaakt van deze stad naar die streek; maar zoo die weg in orde is, is het land daar ook meer waard, waril deze stad heeft eenen sterken handel, dan kunnen de inwoners