is toegevoegd aan uw favorieten.

Landverhuizing, of waarom bevorderen wij de volksverhuizing en wel naar Noord-Amerika en niet naar Java?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aldaar beier hunne waren alhier ter inarfct brengen. Het spreekt van zelve dat eene Kolonie te vestigen veel geld kost. Land koopen, hetzelve van hout reinigen , (doch dat kan ook weder tot huizen bouwen gebruikt worden en ten deele in deze slad verkocht worden), huizen enz. bouwen, vee koopen. spijze koopen, tot zoo lang zij zeiven verbouwen, enz. — Duitschers en Zwitsers doen ook wel zóó; zelfs heb ik gelezen, dat een aantal Joden uit Duitschland zóó willen handelen. Velen vestigen ook Koloniën in het eenigzins Noordwestelijk van hier gelegen Westcousin, waar het, volgens zeggen, ook vruchtbaar land en gezond is. In zulk een geval ware het goed, dat de Afgescheidenen vooraf eenen man afzonden die Engelsch, of ten minste Hoogduitsch kende, om eene streek uit te zoeken en een koop-contract te sluiten. Zoo zulk eene zaak tot stand mochle komen, zoude het ook goed zijn om daar vervolgens eene school te stichten tot opleiding van leeraren voor de Duitsche natie, de nog welligt komende Nederlanders, en voor de nog hier zijnde andere inwoners, Insein genaamd.

Ik heb ook ontdekt dat in dit land een Duitsch Hervormd kerkgenootschap is, in denzelfden geest als de Afgescheidenen in Nederland, welker meeste gemeenten, zoo ik meen, in den Staat Pensilvanië zijn. — Zij hebben ook eene school tot opleiding van leeraren, te Mercersburg in Pensilvanië, welker ééne leeraar, prof. Schaff is, die door bewerking van een der Krummachers daar gekomen is.

Nu moet ik sluiten, na de Gescheidenen in Nederland geraden te hebben, den Heere te kennen in al hunne wegen; en, na "lieden en hun alle zegen en heil van den Heere toegewenscht le hebben, verblijve ik na groete:

Uw lief Ik broeder in Christus,

A. HARTGERINK.

4 *