Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al gelooven wij ook dat die spreker te optimistisch was toen hij, anderen naar zich zelveti beoordeelende, daarop de woorden liet volgen : //Een kreet van verontwaardiging zou algemeen in Nederland tegen de poging zelve oprijzen."

En thans ter zake.

W ij beginnen met de stelling die wij wenschen te verdedigen voorop te zetten, om daarna het betoog er van te leveren."

Zie hier onze stelling :

De Kamer is onbevoegd om liare medewerking aan de Regering ie ontzeggen, op grond dat 's Landsbelang niet de Kamerontbinding vorderde, maar wel de aftreding van één of meer Ministers.

Wij zeggen : medewerking ontzeggen , — niet critiseren, wanneer dit althans nuttig is. Dit achtte ook de Heer de Bosch Kemper geoorloofd;!) en o. i. zeer teregt. Want wij zijn van oordeel dat aan de Volksvertegenwoordiging zooveel rcgt moet worden toegekend, als haar niet door geest of letter der Grondwet wordt ontzegd. Daar nu kritiek of bespreking de vrijheid van handelen niet geheel opheft, achten wij die bespreking (dus ook de interpellatie van den Heer Thorbecke) geoorloofd.

Wij zeggen verder : de Kamer is onbevoegd hare medewerking te ontzeggen op grond dat 's Landsbelang de aftreding vordert van één of meer Ministers, in plaats van de Kamerontbinding. Ligt toch het

1) Bijblad pag. 43.

Sluiten