Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf meermalen ondervond, dat elkeen die zienswijze deelt. Wij willen daarom ze nader uit een zetten en de tegenwerpingen die gewoonlijk gemaakt worden beantwoorden.

De Minister, zegt men, ontbindt; ontbinding is een regeringsdaad ; voor elke regeringsdaad is de Regering verantwoordelijk; dus ook voor de ontbinding.

Toegegeven : maar is ook de aanneming eener portefeuille een regeringsdaad ? Ons dunkt neen! Zoolang iemand de portefeuille nog niet aangenomen lieeft is hij nog niet Minister, kan dus geen regeringsdaad plegen; eerst na het afleggen van den eed wordt hij daartoe bevoegd.

Is deze redenering eene spitsvondigheid of overeenkomende met den aard der zaak ? Laat ons zien.

De Koning, wanneer Hij iemand zoekt om Hem te dienen, is in zijne keuze geheel vrij, d. i., Hij is, even zoo goed als elk kiezer voor zijne keuze, daarvoor alleen aan God en Zijn geweten verantwoording schuldig. Ook hij die de benoeming aanneemt, behoeft zich over die daad aan niemand dan aan zich zeiven te verantwoorden. //De vraag van vertrouwen komt te pas niet tusschen de Vertegenwoordiging en 's Konings Ministers , maar tusschen den Koning en zijne Ministers!) //niets is ook meer geschikt om de ministeriële verantwoordelijkheid werkeloos te maken , dan wanneer de vertegenwoordiging op de keus van bet personeel des Minis-

1) Thorbecke Parlementaire Redey. Dl I. pag. 213.

Sluiten