is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorstel-Bavinck en voorstel-Bos, met elkander vergeleken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 1891/92 aanvaard als hare eigene opleiding, komen ineens twee corporaties naast elkander te staan: de Kerken en de Vereeniging, met gelijke zeggenschap in de benoeming.

Maar, zóó stonden de Kerken en Vereeniging inzake de opleiding tot nu toe nooit naast elkaar. De Kerken hebben een eigen Theologische School, waarop de Vereeniging niets te zeggen heeft, en de Vereeniging heeft eene Vrije Universiteit, die slechts in eenig verband staat met de Kerken, zonder beslissende zeggenschap. Inzake de opleiding stonden zij dus volstrekt niet gelijk, en mogen ze ook niet in dit artikel als gelijken behandeld worden. Dat is iets binnensmokkelen, wat geen beding en geen feit was. Op de laatste Generale Synode te Groningen was dan ook wel anders gebleken! Maar op de lijn; in dit artikel-Bavinck getrokken, ging de Synode te Arnhem toch later voort, toen men met de meerderheid op dat oogenblik kon doen wat men wilde, en werd besloten om twee collecten te houden voor beide de Inrichtingen alsof zij in dezelfde betrekking stonden tot de Kerken. Dat was een afwijking van het besluit te Groningen; dat was in strijd met het beding van 1891-92!

In het voorstel-Bos is geen sprake van benoemen. Natuurlijk niet. De Hoogleeraren treden niet af, en behoeven dus ook niet benoemd te worden. In dit voorstel staat weer de Theologische School, die voor de opleiding tot den dienst des Woorös als Eigen Inrichting door al de Kerken is aanvaard, voorop. Zij blijft, en hare Hoogleeraren ook. Wordt die Theologische School contractueel Theologische Faculteit, dan zijn, ipso facto, (door die daad van contractueele verbinding) de Hoogleeraren van die Theologische Faculteit, die — volgens datzelfde contract — niet meer staat onder het zeggenschap enz. van de Directeuren en Curatoren der Vereeniging, maar contractueel komt onder het zeggenschap der Kerken , in dezelfde verhouding gebracht tot de Kerken, als de Theologische School stond en blijft staan tot de Kerken. Maar