Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noeming over, en wordt deze (Het later gewijzigde.) benoeming vanwege de Kerken De Hoogleeraren in de Theo-

door eene benoeming tot Heog- logie worden benoemd, wanleeraren in de Theologische neer niet de Generale Synode Faculteit door de Directeuren vergadert, door de Curatoren der Vereeniging voor Hooger der Eigen Inrichting en de Onderwijs gevolgd. Indien drie Deputaten ad hoe (zie art. 4). of meer leden van het Cura- Deze benoeming gesehiedt na torium der Kerken zich ook praeadvies van de Theologische na correspondentie van Cura- Professoren en met minstens toren met het college van veertien van de stemmen, Hoogleeraren in de Theologie welke benoeming vanwege de met hunne voordracht niet Kerken door een benoeming kunnen vereenigen, zijn zij tot Hoogleeraar in de Theoverplicht eene Generale Synode logische Faculteit door de te laten samenroepen, die Directeuren der Vereeniging binnen den tijd van één jaar voor Hooger Onderwijs gevolgd vergadert, en de zaak der be- wordt. Mocht het vereisclite noeming tot beslissing brengt. getal stemmen niet worden

verkregen, dan zullen de Curatoren der Eigen Inrichting en de tien Deputaten bovengenoemd binnen één jaar eene Generale Synode doen samenroepen , die de zaak der benoeming beëindigd.

Het verschil tusschen de beide voorstellen-Bos zit dus hierin, dat die Synodus Contracta plaats heeft gemaakt voor 10 Deputaten Synodi met de Curatoren der School, en er, bij verschil, het samenroepen eener Gen. Synode bijgevoegd is. Het 2/3 is duidelijkheidshalve uitgedrukt door veertien. Op het wezen der zaak heeft dus die wijziging geen invloed.

Reeds het eerste deel van het voorstel-Bavinck is zeker niet erg duidelijk. „De benoeming geschiedt aldus, dat., worden aangesteld." Wat is nu bedoeld: de benoeming of de aanstelling? Benoemen en aanstellen is toch niet hetzelfde. En als de benoeming heeft plaats gehad, zooals later wordt omschreven, en de Vereeniging weigert eens

Sluiten