is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorstel-Bavinck en voorstel-Bos, met elkander vergeleken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muiieren. Doch wat geeft dat oordeel van de Synode? Het is telkens toch weer te veranderen, omdat de ééne Synode niet kan oordeelen voor eene volgende Synode! En wat ligt ook de Vereeniging voor Hooger Onderwijs gelegen aan het oordeel der Synode! Zij handhaaft haar oordeel. Zij is alleen aan hare Statuten gebonden; daarnaar oordeelt zij, gelijk Ds. Klaarhamer pas nog herinnerde!

Dit kwam op de Synode duidelijk uit, want toen door Ds. De Geus voorgesteld werd dat ook de Vereeniging die gelijkheid van beteekenis der onderteekening zou aanvaarden , werd dat amendement door de volgzame meerderheid verworpen\ Natuurlijk, dat wilden zij niet, die voor de Vereeniging pleitten, meer dan voor het recht en de vrijheid der Kerken. De Hoogleeraren zitten dus vast aan die onbekende „Gereformeerde beginselen," en wee hunner, als zij zich niet houden aan hetgeen de meerderheid der Hoogleeraren eens een Ger. beginsel noemen! De „Utr. Kerkbode" verzekerde het reeds vóór enkele weken.

Doch „bij verschil" kan de Synode beslissen, staat er in dit voorstel. Intusschen zijn echter die tegensprekende Hoogleeraren reeds tot aan de Synode gebrandmerkt als ongereformeerd, — en dat, niettegenstaande zij de Formulieren hebben onderteekend, en ook niets tegen hen ingebracht kan worden, op grond van die Formulieren! . . .

Prof. Rutgers beredeneerde bovendien, dat het amendement van Ds De Geus niets gaf. Immers, de Directeuren van heden konden verklaren, dat de onderteekening van Art. 2 der Statuten hetzelfde inhield als de onderteekening van de Formulieren van Eenheid; doch aan die verklaring waren latere Directeuren niet gebonden. Als maar onderteekend werd dat de Hoogleeraren het standpunt, in art. 2 aangegeven, aanvaarden; wat daarbij verklaard werd deed tot de zaak niet af. En niemand der meerderheid weersprak hem!

Vooronderstelt ook, dat de nu benoemde Professoren Dr. Bavinck en Biesterveld, Art. 2 der Statuten onderteekenen met een gravamen (bezwaar), dat beteekent