is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorstel-Bavinck en voorstel-Bos, met elkander vergeleken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zóó schreef Dr. Bavinck in 1899.

En wat het flnantiSel beheer aangaat, was het oordeel van Dr. Bavinck toen op bladz. 74 aldus:

Besluiten: 9°. „om de zorg voor de finantiöele behoeften der School op te dragen aan vijf Directeuren, die leden der Geref. Kerken moeten zijn," enz.

En op bladzijde 76 heet het:

d. „dat de Gereformeerde Kerken en de Vereeniging voor Hooger Onderwijs, elk voor hare eigen inrichting van onderwijs, een eigen kas houden," enz.

Met welk voorstel deze overwegingen en besluiten het meest overeenstemt, met het voorstel-Bavinck (1902), of met het voorstel-Bos, beide boven besproken, mogen de lezers beslissen.

Zoo ook wat het verband tusschen beide aangaat.

Dienaangaande lezen we in het voorstel-Bavinck van 1899, op bladz. 75: „besluiten, aan Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs het verzoek te richten",

3°. „dat zij, tot tijd en wijle zijzelven wegens overvloed van bekwame mannen en geldelijke middelen tot de oprichting eener eigene Theologische Faculteit willen besluiten, de Hoogeschool, die door de Gereform. Kerken voor de Godgeleerdheid onderhouden wordt, beschouwen en erkennen als Theologische Faculteit der Vrije Universiteit, en haar als zoodanig gelijken rang en eere schenken als aan de andere faculteiten.

4°. dat zij, in overleg met Deputaten der Synode, deze Hoogeschool als Theologische Faculteit met de andere faculteiten zoo in verband zetten, dat

a. deze samen naar buiten en officieel den naam dragen van Vrije Universiteit op Gereformeerden grondslag;

b. dat Directeuren, Curatoren en Hoogleeraren beiderzijds telkens één College vormen, samen zorgen voor den bloei van Gereformeerd Hooger Onderwijs in ons vaderland in het algemeen, en met elkander die gemeenschappelijke belangen behartigen, die de gansche Universiteit raken en op alle faculteitsn betrekking hebben;