is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorstel-Bavinck en voorstel-Bos, met elkander vergeleken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kannen gelooven, dat de Kerken in zóó korten tijd van inzicht veranderd zijn, en in elk geval niet willen medewerken om, in strijd met Gods Woord, maar een voor God in 1892 aangegane verbindtenis te schenden, door vernietiging van de School der Kerken.

2. Nog iets over 't gemakkelijk van inzicht veranderen.

Het is der moeite waard, nog eens na te lezen, hoe sommigen der woordvoerders, die nu met het voorstelBavinck gulhartig meegaan, in het jaar 1893 hebben gesproken en geschreven.

Toen was er ook een Concept-Contract aan de orde, dat slechts samenwerking van School en Universiteit beoogde. En toch werd het toen reeds door dezelfde broeders heftig bestreden, als zijnde in strijd met het beding van 1891-92, en schendende de rechten en vrijheden der Kerken, die nu vrij wat afgeven op de minderheid, welke ook ditmaal in 't geheel niet met het voorstel-Bavinck kon meegaan, öf ten slotte toch maar in alle stilte dat voorstel willen aanvaarden, gelijk sommigen in Zeeland doen.

Was dat Concept van 1893 dan werkelijk zooveel minder dan het voorstel-Bavinck van 1902?

Integendeel, juist andersom. Men oordeele!

Art. 1. „De Gereformeerde Kerken in Nederland onderhouden ook voortaan hare Theologische School, ten dienste van hen, die voor den dienst des Woords wenschen te worden opgeleid."

Dat artikel van 1893, dat het bestaan der School handhaafde, was dus veel beter dan artikel 1 in het voorstelBavinck, dat de School doet verdwijnen. Dat van '93 had dus veel overeenkomst met artikel 1 in het voorstel-Bos.

Art. 3. „Deze Theol. School zal in verband worden gesteld met de Theologische Faculteit der Vrije Universiteit, voor zoover het mogelijk blijkt vanwege de Kerken, de daarvoor vereischte overeenkomst met de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Ger. grondslag aan te gaan."

Ook dat artikel is beter dan in het voorstel-Bavinck,