is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorstel-Bavinck en voorstel-Bos, met elkander vergeleken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strijd was. Hoe treffend vroeg hij daarin reeds op bladz. 27, als hadde hij 't jongste voorstel-Bavinck reeds gekend. „Van wie is na een zoodanige inrichting? Van de Kerk of van de Vereeniging? Wel, zegt een eenvoudig nuchter man, dat is duidelijk: Van elk de helft! Maar, zegt weer een ander: Was het te Leeuwarden om een halven of om een heele Inrichting te doen? Ik meen om een heele Krijgen de vereenigde Kerken dan „voorlopig" maar de helft van hetgeen zoo heilig en plechtig „geheel" is beloofd?"

Hoe kloek verdedigde toen de vader van het beding, Ds. J. van Andel, het oordeel zijner provincie, Friesland, „dat die regeling in strijd is met het beding der Vereeni„ging inzake de Eigene Inrichting, waarin het recht der „Kerk overeenkomstig den eisch van Gods Woord wordt „gehandhaafd!"

Thans schijnen velen der leiders niet meer te weten of te willen weten wat het beding inhield!

Doch, wij vragen:

Zouden in zoo weinige jaren de Kerken, de meeste leden der Kerken door heel het land, zóó veranderd zijn van inzicht? Toen riepen duizenden er tegen. Bijna al de Provinciale Synodes verwierpen dat Concept, als zijnde in strijd met het beding van 1891-92; als zijnde eene poging om ontrouw te worden aan de afspraak, gemaakt bij de vereeniging der beide Kerkengroepen; als zijnde schendend voor het recht en de vrijheid der Kerken!

En nu zullen al die verontwaardigde of vreesachtige broeders en Kerken zoo maar het voorstel-Bavinck aannemen, alsof daarin het beding van 1891-92 niet werd geschonden, en de Kerken niet werden verkort in hare vrijheid en rechten?

Wij kunnen het haast niet gelooven. Laat het in elk geval nu eens blijken, door de beide voorstellen, boven behandeld, op al de Kerkeraden in bespreking te brengen. Laten eens al de Kerkeraadsleden zich er over uitspreken, kalm en vrij. Dat is noodig met het oog op het ern-