is toegevoegd aan uw favorieten.

Grensbepalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgesproken, „Verflauwing der grenzen" betitelde. Van uit zijn vaste burcht bi_stookt hij de hem omringende wereld met de werpsteenen zijner onverbiddelijke logica, schiet hij de pijlen van zijn vonkelend vernuft af op de dwazen , die van ontwikkeling , evolutie , droomen , dient hij in één woord, het meest krachtig protest in tegen den geest der eeuw, die door den verblinden waan van het Pantheisme verleid, de maatschappij, de menschheid ten ondergang doemt, naar den chaos terugvoert. In den geest van Da Costa's, „Bezwaren tegen den geest der eeuw" , maar nog snijdender, nog scherper zou ik bijna zeggen, verklaart deze christelijke strijder den oorlog, den strijd op leven en dood aan het streven, het zoeken, het woelen en werken, het vallen en opstaan der kinderen van dezen tijd met hunne onvervulde wenschen, hunne aspiraties, hunne laagheid en hoogheid, hun twijfelen en ... . vinden van God, den God van hun hart. 't Is al uit den booze, den vader der leugens.

Was er nu niet zooveel waars in menig woord, in menige bedenking door hem geopperd, was er niet zooveel verleidelijks in zijne wijze van voorstelling, was er niet zooveel schoons in stijl en betoogtrant, zooveel schitterends, ja verblindends in het vuurwerk waarin hij het streven zijner tegenstanders laat opgaan — ik zou zwijgen over zijn optreden. Nu daarentegen meen ik dat geen ernstig denkend man zich aan de overpeinzing van Kuyper's „Verflauwing der grenzen" onttrekken mag. Gunt mij het voorrecht eenige oogenblikken uw gids daarbij te zijn !

Allereerst beoordeelen wij het standpunt des schrijvers, gaan II0 de juistheid na der schets, door hem van onzen tijd gegeven om III0 de vraag te beantwoorden, of een toevlucht zoeken binnen dj Calvinistische verte voor de kinderen van onzen tijd is een gebiedende noodzakelijkheid, op gevaar van anders reddeloos te gronde te gaan ?

I.

Hel hoofd der antirevolutionaire partij op staatkundig gebied, de stichter der Vrije Universiteit te Amsterdam, is juist in