Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatst vindt. Hieraan nu is veel behoefte, opdat men door geene verkeerde inbeelding of ongegronde vrees zich late misleiden. De verhuizer die aan landbouw denkt, lette vooral op hetgeen Sleyster geschreven heeft.

En nu: Is het nog noodig dat wij u toeroepen: veroordeelt niet, wat gij niet kent; veracht Amerika niet om Holland of deszelfs Koloniën te verheffen ? Is het nog noodig dat wij u toeroepen: denkt ook in uw spreken en schrijven ten deze, dat gij Gode er eenmaal rekenschap van zult moeten geven? Oordeelt een rechtvaardig oordeel, en leert oog en hart in waarheid opheffen tot God in Christus, dan zult gij , het ga hoe het ga, in Hem een veilige toevlucht hebben''. De Heer zal u zijn tot eene verberging tegen den vloed, en , zoo gij tot Hem komt als een arme, behoeftige en schuldige, zult gij ondervinden dat bij God veel vergeving is, opdat Hij gevreesd worde; en dat die God, die Zijnen eeniggeboren Zoon niet spaarde, maar Hem overgaf voor zondaren, hun ook met Hem alle dingen schenken zal. Die gelooft zal Zijne heerlijkheid aanschouwen. En daar God het is, die hem rechtvaardigt; Christus het is, die voor hem gestorven is, ja, dat meer is, die ook is opgewekt, en nu altijd leeft om voor hem te bidden, verlustige hij zich in den Heere, zoo zal Hij hem geven de begeerte van zijn hart!

Sluiten