Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is gereed zulks voort te doen, zonder geld te vragen. Gaat iemand van zijn vrouw afloopen, dat zelden hier voorvalt, op Staatskosten wordt hij opgehaald, waar hij ook zijn moge, eu weer bij zijne vrouw gebracht. Tollen op wegen zijn hier niet: iedere sectie boeren moet zijne wegen in orde houden.— Is hier of daar in een dorp of stad een slechte burgemeester, hij wordt afgezet, en voort wordt er onder elkander een ander gekozen; hij trekt ook geen traktement. Koopt men land van 80 of meer akkers, het kost 2 Dollars; gaat men zelf naar de landoffers, dan kost het niets als l'A de akker in koop, maar geene beschrijvingskosten. Predikanten trekken hier ook geen traktement. Daarom behoeft het niemand te verwonderen dat hij des Zondags een timmerman, molenaar of veneer het heerlijk Evangelie hoort verkondigen. Geen Predikant kan hier aan de kleeding gekend worden des Zondags; de meesten zijn zeer vriendelijk, veel minzamer als bij ons te lande de Afgescheidenen. Methodisten zijn hier velen, 's Zondags van te voren eer ik in Milwaukee was aangekomen , had er nog een Prediker op straat gepreekt. — Zegt men dat men Christen is, en wandelt men als Christen, men is in aanzien; de Roomsche belijders zijn niet in achting. De meeste achting kan men zich verwerven door eenvoudig te preeken, zonder vormen; kerkvergaderingen houden is niet goed bij hen, maar preeken, geen partij trachten bijeen te rapen , en geen traktement nemen , maar werken voor het brood. Broeder! ik hoop gijlieden zult mijner allen gedachtig zijn in uwlieder gebeden. Vele zijn mijne behoeften, dit zult gij wel met mij toestemmen; want ik hoop dezen winter, als de Heer mij gezondheid verleent, veel op te sporen voor ulieden. Raadt allen af, die in een anderen Staat willen gaan wonen; want die er gewoond hebben. trekken hier op aan, want het is er veel te heet: hier is het nog

Sluiten