is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen uit Noord-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden, en een Predikant (3 waren er op de boot) predikte over de ons passende dankbaarheid voor de zegeningen Gods, en inzonderheid voor die, welke over de Yereenigde Staten waren uitgestort. Het gezang is hier allerschoonst, welluidend en roerend ; des avonds hield een ander Predikant een redevoering over de opvoeding. Wanneer ik de behandelde zaak vatte, dan konde ik vrij goed volgen, doch anders ontging het mij; het gebed versta ik bijkans geheel; mij dunkt dat de gebeden hier zeer kort zijn. Men wilde hebben, nadat ik beneden ook een' bedestond gehouden had, dal ik in hunne tegenwoordigheid ook bad en sprak, maar ik zag daartoe geen kans, echter hoop ik ook eenmaal in het Engelsch te kunnen preeken.

De Heeje begunstigt ons op heden met schoon weder. Deze Erie-Zee is op andere tijden zeer boos van wege hare ondiepte. — Heden nacht werden wij zeer ontrust, doordien Dibk eene bezetting, groep, op de borst kreeg. Ik diende hem een braakmiddel toe; legde hem een spaansche vlieg, en God zegende zulks, zoodat hij nu weer loopt te spelen. Zulke oogenblikken zijn vooral voor mijne vrouw bange oogenblikken. — Zeer vele menschen zijn zeeziek; wij mogen door Gods goedheid vrij zijn behalven Mina , die een weinigje ziek is. Nu hebben wij hier drie dagen op de boot geleefd; doch wij hebben hier nog geen druppel wijn of sterken drank of bier zien drinken; zelfs zag ik sommigen in eene afzonderlijk kamer kaart spelen, doch sterken drank werd er niet gedronken ; ook werd er niet gespeeld om geld; koflij en thee te drinken buiten de maaltijden is hier een vreemde zaak. Een afzonderlijk vertrek is er op de boot voor dames; deze kunnen echter ook gaan bij hunne mannen, zulks verkiezende, en bijkans op alle publieke plaatsen is