Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun exemplaren mede te geven van onze Statuten en onze Landverhuizing. Laten zij zich allen goed voorzien van Bijbels en Psalmboeken, alsmede van de werken van Jajies en Zaiin. Allen vooral den Studenten raad ik aan zich op het Duitsch en Engelsch toe te leggen. Ik hoop dat hier een fiksche Kolonie tot brandpunt van werking in het Rijk Gods mag geboren worden; aller bekoorlijkst ligt dit veld voor onze oogen! — Mijn schrijven geschiedt bij stukjes en brokjes; want ik moet de gelegenheid om te spreken en te onderzoeken niet voorbij laten gaan; er is steeds veel voor mij te doen; daarom is het dan dat ik tot nog toe aan niemand dan aan ulieden heb kunnen schrijven, vertrouwende dat gij ons lot en onze ontmoeting wel aan onze belangstellende vrienden zult mededeelen. — Ravenshorst kan ik nog niet schrijven, ofschoon ik het zoo stellig beloofd had; gij echter zult wel met hem in correspondentie getreden zijn. In Wisconsin en Jowa hoop ik te denken aan het oversturen van Staatswetten , hetwelk ik aan broeder Dnos beloofd had. Groet hartelijk van ons die Leydsche Familie.

Detroit, 16 December 184G. Wij hebben ouze reis over de Eiie-Zce door Gods goedheid spoedig met veel genoegen volbragt: G Dollars de persoon was voor ons de kajuitvracht, daaronder was ook begrepen de voeding. De stoomboot verlatende, ging ik met mijn gezin in een logement, waar ik voor iederen dag voor mijn gezin 2'A Dollar moest betalen. De medereizende gezinnen kregen van een goeden Schotsman eene woning en een pakhuis, om voorloopig zich eenige dagen op te houden. De stoombooten voeren niet meer de meeren op, om reden de engten op het Noordelijk deel te spoedig toevriezen. Weldra vernam ik dat de reis over land met zoo vele

Sluiten