is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen uit Noord-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goederen te duur liep, waarom wij besloten hier de winterkwartieren te betrekken. Ofschoon er ook te Chicago aan het kanaalgraven werk was te vinden, oordeelden wij, dat de reis te duur was. Nu heb ik hier een bovenhuis gehuurd voor 4 Dollars in de maand, waaraan twee kamers en een keukentje zijn. Hierboven was nog een kamertje, doch dat hebben wij aan Grootenuuis afgestaan, die nu ook gebruik maakt van het kamertje; wij hebben zulks gedaan, opdat mijne vrouw gezelschap zou hebben, terwijl ik op reis ben. De huizen zijn hier anders duur; de menschen behelpen zich in onnoozel kleine huisjes, welke al licht 7 of 8 Dollars in de maand kosten. Meestal zijn de huizen van planken er zijn echter ook vele groote steenen gebouwen.

Deze hoofdstad van Michigan is jeugdig; een klein deel is slechts van ouder datum; hel plan der stad is mooi ; doch niets is er bijna tot de Hollandsche volmaaktheid gebracht. — De straten zijn hier nog geheel verbleven ; alleen breede houten paden langs de huizen en dwarsche voetpaden om aan de overzijde der straat te komen: dus modder geen gebrek. Onze kamers zijn midden in de stad gelegen; wij hebben dezelve zeer goedkoop gehuurd van bovengenoemden goeden schotsman W. S. De onöogelijkheid, onhebbelijkheid, maar vooral de onkunde onzer lieden in het Engelsch maakt het hier moeielijk voor ons volk. om aan het werk te komen. — De populatie in deze stad neemt ontzettend toe, kort voor ons waren hier nog drie a vierhonderd arme Ieren aangekomen; er is hier echter nog wel werk: kon ons volk maar wat Engelsch, of zoo het er maar op uitliep ; doch zij laten alles op mij aankomen, en dan zijn zij bovendien nog ondankbaar. Ik denk wel eens: «Wee mij, als eenmaal dat volkje mijne