is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons kerkelijk Diaconaat of Iets over den omvang van de roeping der Diakenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaande uitbreiding der Gemeente, in haar midden leiden zou. x)

Vragen wij, wat Calvijn opzichtens de onderscheiding tusschen een diakonaat voor armen en een voor kranken gelooft, zoo zullen wij dit onderscheid bij dezen Kerkhervormer op grond van Kom. 12:8 stellig gehandhaafd vinden: die uitdeelt of geeft — zegt Paulus aldaar —■ in eenvoudigheid, en die barmhartigheid doet in blijmoedigheid.

Onder degenen die geven verstaat Calvijn bepaald diakenen, en onder degenen die barmhartigheid betoonen, weduwen en andere dienaren der Gemeente, welke dienaren naar de wijze der oude Kerk volgens Calvijn, gesteld waren om de kranken te verplegen, terwijl geven en barmhartigheid oefenen ook volgens hem twee te onderscheiden zaken zijn.

Edoch of in Eom. 12:8 bepaald gedoeld wordt op tweeërlei diakonaat door geordende dienaren en dienaressen der Gemeente, of dat de apostel hier tevens spreekt van gaven aan gemeenteleden als zoodanig toevertrouwd, is minstens naar onze bescheiden meening een open kwestie.

Wat nu betreft de zorg, die de Kerk des Heeren voor het diakonaat betoond heeft, volsta hier een zeer korte referatie uit de historie der Kerk zelve. En dan moet gezegd, dat in de eerste eeuwen van de Christelijke Kerk, nog meer bepaaldelijk zoolang de Kerk martelaarskerk bleef, het door den H. Geest ingestelde diakonaat ongeschonden bewaard is geworden, schoon armen- en krankenzorg allengskens in de handen van dezelfde diakenen overging. Ja deze dienaren zagen den kring van hun arbeid van lieverlee nog toenemen. Er was zelfs een tijd waarin de diakenen dienaren waren van heel de Gemeente.

Bij den doop der kinderen moesten de diakenen de geloovigen vermanen om voor de gedoopten te bidden. 2)

Het tijdstip waarop de Catechumenen het kerkgebouw verlieten, werd door de diakenen hun aangezegd, 3) terwyl deze ook den zegen over de kinderen der Gemeente uitspraken.

1) Zie noot op blz, 5.

) Dan spraken de diakenen: Orate Electi! d. i. gemeente bidt!

3) Dan spraken de diakenen: Hine Catechumeni! d. i. Uw tijd tot vertrek is gekomen.