is toegevoegd aan uw favorieten.

Waar het om gaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Groenendaal." Van zulke tiraden wemelt het „Antwoord," ook in dit opzicht zijne geestelijke verwantschap met „Maakt Front" niet verloochenend. Ik wil de Heeren niet beleedigen met aan te nemen dat deze wijze van spreken en strijden hunne gewone is; doch waarom dan bij deze gelegenheid zulk een buitengewone manier van uitdrukking gekozen? Gelooven zij waarlijk dat die de beste is om vrienden voor de openbare school te winnen, of anderen van hunne verkeerde opvattingen te haren opzichte te genezen?

Ten slotte nog een enkel woord over eene zaak, die de Heeren blijkbaar hoogst gewichtig achten, want zij komen er drie malen, en op welk een eigenaardige wijze 1), op terug; namelijk de omstandigheid dat mijn zoontje indertijd in Gouda de openbare school bezocht heeft. Indien de Heeren, die mijn persoonlijk leven zoo ge-

1) „Voor zijn eigen kind, dat 4 jaar de openbare school bezocht, vreesde hij blijkbaar die invloeden niet en voelde hij zich stellig wel verantwoord."

„In Gouda, waar Dr. G. kwam na zijn vertrek uit Bennebroek, bezocht zijn zoontje gedurende 4 jaren het bordeel, genaamd:' „de Openbare School in de Groenendaal." Over 't onderricht aldaar gegeven heeft hij herhaaldelijk zijn ingenomenheid betuigd. (Toch waren er in Gouda twee Christelijke Scholen, één niet tot een bepaalde kerk behoorende, de andere van de Gereform. Gemeente, (hoofd de heer v. d. Laan, nu schoolopziener in 't arrondissement „Schiedam")."

„Welke levensbeschouwing zou men dan wel moeten distilleeren uit het feit, dat een ortodox predikant, zich noemende voorstander van de Christelijke School, zijn eigen zoontje gedurende vier jaar op de Openbare School („het kind van een bijwijf", volgens een zeer Christelijk schoolopziener) laat gaan, niettegenstaande er in de plaats zijner inwoning twee Christelijke scholen zijn?"

2