Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de Algemeene Geschiedenis. En dan vraag ik in gemoede of zij, die met zooveel nadruk beweren dat op de christelijke school van geen „vrije" wetenschap sprake kan zijn, nu werkelijk al deze veranderingen op rekening durven stellen van vrije, onbevangen studie en onbevooroordeelde wetenschap. Men lette vooral ook op de weglatingen hier en daar, en vrage zich af: waarom werden die woorden uit den derden druk, voor den zesden druk geschrapt? Zijn ze alle als onhistorisch verwerpelijk bevonden, of. ... waren zij voor de „neutraliteit" bedenkelijk? Waar blijft dan het „vrije," „onbevooroordeelde" der „neutrale" geschiedbeschouwing?

Derde druk. (1898.)

Blz. 94. Verschrikkelijk was het lot der onderworpen stad (Jeruzalem 1099). Over de trappen dar moskee vloeide het bloed van 10000 verslagen Saracenen; tot aan de knieën der ruiters reikte het vergoten bloed; de Joden werden in de Bynagoge verbrand; men ontzag ouderdom noch geslacht.

Blz. 116. Hij (Hendrik II) zag zich genoodzaakt de grievende vernedering eener geeseling op 't graf van Becket te ondergaan.

Blz. 126. De inquisitie had altijd bij den Spaanschen volksgeest steun gevonden. Na den Waldensenoorlog was zij evenwel ingeslapen, tegen den wil der Dominicanen, die met tegenzin de ver-

Zesde druk. (1903.)

Blz. 97. Verschrikkelijk was het lot der onderworpen stad; ouderdom noch geslacht werden ontzien.

Blz. 119. en de koning toonde zijn berouw, door zich op het graf van B. te laten geeselen.

Blz. 128. De Spaanscbe inquiBitie in 1479 door Ferdinand ingesteld, werd, daar de koning het recht had om den groot-inquisiteur en alle rechters te benoemen, eene politieke instelling, die

Sluiten