is toegevoegd aan uw favorieten.

Waar het om gaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opzichte der geestelijkheid genomen, stelden de vreeselijke verwoesting der hoofdstad voor als eene straf Gods wegens de daden des ministers. Pombal besloot nu met de orde korte metten te maken. Een aanslag op het leven des konings werd aangegrepen, om haar geweldige slagen toe te brengen. Zonder eenige verschooning' werden da Jezuïeten ingescheept en naar den Kerkelijken Staat gevoerd.

Blz. 201. Grooten invloed oefende kardinaal Dubois op den gang der zaken, een man, van wien de moeder des regents zeide, dat nooit een waar woord over zijne lippen was gekomen.

Blz. 202. Een jaar na den vrede verdreef de minister Choiseul, gesteund door de openbare meening, do Jezuïeten uit Frankrijk.

De eerste (Yoltaire) hekelde met scherpen spot de vele misbruiken in kerk en staat.

Blz. 248. De inquisitie werd (door Pius VII) weer ingesteld, alle politieke geschriften verboden, aan de geestelijkheid alle hooge ambten van bestuur en rechtspraak opgedragen, het land

ten op. Toen een aanslag op het leven des konings plaats had, werd de orde van medeplichtigheid beschuldigd. Zonder eenigen vorm van proces, zonder eenige verschooning werden enz.

Blz. 205. Grooten invloed oefende de talentvolle, doch onwaardige kardinaal D. op den gang der zaken.

Blz. 206. Een jaar na den vrede verdreef de minister C. de Jez. uit Frankrijk.

Terwijl de eerste in bittere spot zijne goddelooze aanvallen meer legen hel Christendom richtte, enz.

Blz. 252. Hij (Pius VII) was bezield met de beste bedoelingen, en terwgl hij het kerkelijk bestuur herstelde, hield hij toch rekening met de gewijzigde toestanden en gelastte diensvolgens