is toegevoegd aan uw favorieten.

Waar het om gaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moogt gij, slaven van den arbeid, feesten ! De patroon zal een middag vrijaf geven, de burgerij een pretje regelen, uw kinderen mogen zingen en met oranje loopen (arme slachtoffers!) en gij werkers moogt een borrel drinken en troost vinden voor uw leed en armoed!"

„Zie, Gemeente, als gij zulke uitingen van openbare onderwijzers verneemt — en ik kan er u meerdere geven! — dan vraag ik u in gemoede af: gelooft gij nu waarlijk dat gij verantwoord zijt, voor God en uw geweten verantwoord, wanneer gij uwe gedoopte kinderen aan zulke invloeden blootstelt? Klinkt het u dan niet als eene bespotting in de ooren, wanneer „Maakt front" u komt verklaren dat „allen overtuigd zijn, dat juist die socialistische onderwijzers, meer nog dan anderen, er voor zorgen in geen enkel opzicht de neutraliteit van de Openbare School te schenden?"

Hierop antwoorden nu de Heeren met eene toelichting der bovenbedoelde stemming, waaruit dan blijkt dat er van de 1200 stemmen maar 160 op den socialist zijn uitgebracht, en dat er van de Utrechtsche onderwijzers maar één lid is der S. D. O. V. Triomfantelijk roepen mijne bestrijders daarop uit:

„IJst nu menschen, als ge na 't bovenstaande nog ijzen kunt. Maar wat zegt ge intusschen van 't noemen van die cijfers van Amsterdam, waar Dr. G. plaatselijke toestanden wilde behandelen?"

Ik zou meer voor de kracht dezer woorden gevoelen wanneer niet de socialistische onderwijzers juist als het puikje van de openbare onderwijzers den volke — ook aan ons Utrechtsche volk — waren voorgesteld. „Maakt Front" verklaarde dat „a^ew" (let wel, allen !) „overtuigd zijn dat juist die sosialistiese onderwijzers meer