is toegevoegd aan uw favorieten.

Waar het om gaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de nieuwere methodes voortreffelijk is, aan christelijke opvoeding dienstbaar worde gemaakt. Niemand kan meer dan wij afkeerig zijn van doode rechtzinnigheid, van overdrijving, waarbjj het wijs zijn tot matigheid voorbijgezien wordt j van overlading van het geheugen met onverstaanbare klanken; van een godsdienst, tot dorre stelselzucht beperkt; van het opwekken eener laffe gevoeligheid, welke voor waarachtig godsdienstig gevoel verderfelijk is. Wij verlangen opvoeding en onderwijs naar Gods Woord en volgens kinderlijke bevatting .... Dat de school geheiligd worde door Bijbellezing, stichtelijk gezang en gebed; dat de geschiedenis des Bijbels worde geleerd, gelijk b.v. in de voortreffelijke Historiën van Zaiin, met gedurige terugwijzing op de feiten, in wier samenhang de raad Gods tot zaligheid van zondaren zich openbaart en ontwikkelt; dat de Historie van Nederland, naar waarheid en in den geest van christelijke verdraagzaamheid en liefde, worde verhaald, gelijk zij ter bevestiging van het Evangelie en ter aankweeking van christelijke en vaderlandsche gezindheden strekt. Bovenal, dat de geheele richting der opvoeding zij, gelijk aan het kroost van christenen betaamt, en dat het kind, zooveel mogelijk, tot plichtsbetrachting geleid worde door een beginsel van liefde voor dien Heer, Welke ons het eerst liefgehad en Zijn leven voor ons gesteld heeft."

Ook met hun beroep op Beets zijn de Heeren niet gelukkig, naar mijne bescheiden meening. Ik herhaal hunne vraag recht gaarne, en met volkomen instemming,