is toegevoegd aan uw favorieten.

Waar het om gaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar de hoogere autoriteit van dezen grooten man tegenover die van zijnen dankbaren leerling geprezen wordt: „hoe dacht Dr. Bekts, heusch een betere autoriteit dan Dr. Gunning, er over?"

Welnu, laat ons dat dan eens niet aan „De Openbare School, orgaan voor Weesp en Omstr." (zonder jaartal of nummer), maar aan Beets zeiven vragen, die reeds in 1852 zich kloek en duidelijk over het belijdend, protestantsch karakter der volksschool heeft uitgelaten, en voor wie de „neutraliteit," zooals die thans verdedigd en geëischt wordt, eene ongerijmdheid en eene ongerechtigheid tevens was. Dat hij Van der Britgghen, en zijne onderwijs-idealen, anders en sympathieker heeft begroet dan Groen tan Prinsterer, weten wij zeer goed, evenals het feit dat Beets in menig opzicht een anderen weg ging dan de latere voorvechters voor het bijzonder onderwijs. (Men leze hier vooral de bladzijden 141 en verv. uit La Saussaye's levensbeschrijving 1) van Beets aandachtig na). Maar nooit heeft de edele man zijne liefde voor beslist, bijbelsch-orthodox schoolonderwijs verloochend, gelijk hij die reeds in „Fantasie en wei kelijkheid, met betrekking tot het openbaar onderwijs uitsprak, eene brochure waarvan zijn jongste biograaf getuigt: zij „behoort tot de zeer enkele strijdschriften van blijvende waarde(blz. 121). „Het meesterstuk .... verdient niet in 't vergeetboek te geraken." (ald. blz. 124).

Uit die brochure schrijf ik de volgende regelen over. „liet verstand kan niet anders dan billijken den

1) Het leven van Nicolaas Beets, beschreven door P. D. Chantepik de la Saussaye. 1904.