is toegevoegd aan uw favorieten.

Waar het om gaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van eene dringende behoefte? Moet, op dit zedelijk gebied, zelfs de vrees voor den hondsdollen met eene onoverkomelijke vrees voor het gezegende, voor het onmisbare water gepaard gaan?" (blz. 40, 41, 42.) Ook deze aanhaling is welsprekend:

„Maar ik verlang den Bijbel, gelijk in de kerk, gelijk in het huisgezin, zoo ook in de protestantsche school, op zjjne eigene natuurljjke plaats. De protestantsche school verlang ik; dat is, voor de protestantsche jeugd, eene school naar het hart van 'protestantsche ouders, met een protestantschen onderwijzer aan het hoofd, niet rechtzinniger, niet vrijzinniger dan zijne overtuiging hem maakt; ik verlang hem doordrongen van zijne roeping om niet slechts den kinderen eenige kundigheden aan te brengen, maar het gebruik dier kundigheden te regelen, en het hart dier kinderen te helpen vormen, naar de wijsheid die God hem geeft, en bij het licht van diens Woord. (blz. 46, 47.)

Hoe machtig groot is de invloed der school! Beets weet het ook wel dat helaas zoovelen van de ouders, op wie zeker allereerst de taak der opvoeding rust, door de maatschappelijke verhoudingen zoo weinig in staat zijn die taak naar behooren te vervullen. J) Waar de vader menigmaal den ganschen dag buitenshuis ver-

1) Met instemming hoor ik de Utrechtsche Heeren den groolen invloed van het huisgezin prijzen, al geloof ik niet dat die, gelijk zij het doen, zoo precies met cijfers is aan te toonen. Yoor hoevelen, vooral in de armere gezinnen, is helaas de vormende invloed van vader en moeder op het kind = 0, indien al niet schadelijk en verderfelijk te noemen! Des te grooter beteekenis krijgt daarom de opvoeding, die de School den kinderen biedt.