is toegevoegd aan uw favorieten.

Waar het om gaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus ia onze eigen Broeder,

Hij, die 't leven voor ons lief.

Maar in een volgenden druk ia alweer die liefelijkste aller namen, de naam van onzen Heer en Zaligmaker, weggemoffeld, en luidt die „verbeterde," nieuwe druk: God is Vader, ia Behoeder,

Die zijn menachenkindren mint,

Meer nog dan een trouwe moeder Haar onschuldig, teeder kind.

En eindelijk kwam de dag dat zelfa het woord „God" uit de school verbannen moeat worden, toen in Beesd wel de muziek van Worp gebruikt mocht worden, maar de onderwijzer daarbij niet mocht laten aanheffen: Zingt de lente een vroolijk lied !

Al de bloemen, die zij biedt,

Al haar vreugd en zoet genot Stemmen ona tot dank aan God!

Het moest aldus veranderd worden:

Zingt de lente een vroolijk lied!

Al 't genot, dat zij ons biedt,

Al de vreugde, die zij geeft,

Stemt tot blijdschap al wat leeft.

Had Beets geen gelijk toen hij in zijne meergenoemde brochure (blz. 50) zeide: „volgens de heerschende begrippen is het ideaal der school dit: dat zij er uitzie alsof er geene godsdienst in de wereld ware?" En is dit ideaal in onze dagen in vele openbare scholen niet meer dan vervuld geworden ? Thans komt een der openbare onderwijzers, die ook de kostelijke gave der poëzie bezit, het in den „Bode," het orgaan ook van onze Utrechtsche

1) 21' en 22' druk van een leesboekje van N. Anslijs Nz.