is toegevoegd aan uw favorieten.

Waar het om gaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ware ontwikkeling fnogelijk," want zij verbiedt „alle zaken alzijdig te bekijken. Zoudt gij in uwe argeloosheid soms meenen dat er iets yan aan is, dat-de wors e mg om de vrije school, waarvoor millioenen zijn opgeofferd voor een groot gedeelte door onvermogende en zwaarbelaste burgers, eene zaak van heilige overtuiging bij hen was? „De zoogenaamde overtuiging van de ouders schuilt vaak in de geldzak van den broodheer, zegt „Maakt Pront." _ En zulk een geschrift zou ik geen „pamflet" mogen noemen op poene van door de Utrechtsche Heeren als iemand, die „scheldt" en „minne benamingen" voor zijn bestrijders uitdenkt, te worden gebrandmerkt?

Elke oneerlijke praktijk, elke onredelijke dwang, die door een broodheer" wordt uitgeoefend om personen, van hem afhankelijk, naar de bijzondere school te „drijven, wordt door mij afgekeurd. Maar toch moet ik opkomen tegen eene zinsnede als deze uit het „Antwoord : „Wij hebben geene diaconie of St. Vincentiusvereemgmg, die zegt: „Uw kinderen niet naar onze school goed — verhonger dan maar!" Waarop dan ter illustratie het voorbeeld genoemd wordt van eene vrouw, die drie harer kinderen van de openbare school afnam „omdat de diaconie der Ned. Herv. Gemeente anders geen onderstand wilde verleenen. Door den honger werden zij er toe gedwongen, klaagde de ongelukkige moeder."

Hier wordt weder, geheel onjuist en tendentieus, als een verregaand staaltje van onverdraagzaamheid den vo -e voorgehouden, wat m. i. niet anders is dan volkomen rationeel, en bovendien eene eenvoudige uit-