is toegevoegd aan uw favorieten.

Waar het om gaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strijders voor „holle frazen en bombast" uitgemaakt — en daarom, niet uit bitterheid of strijdlust, maar eenvoudig omdat wij niet anders kunnen, komen wij op voor het goed recht eener school voor heel ons christenvolk, waarin aan God en aan Zijnen Christus de eereplaats gegeven wordt, die hun toekomt, en waar der jeugd wordt ingeprent: „die Mij eeren, spreekt de Heere, zal ik eeren, maar die Mij versmaden, zullen licht geacht worden.'' Ja inderdaad, zóó „exclusief" zijn wij, dat wij het allerheerlijkste en allerbeste dat wij kennen: het geloof in den levenden God der openbaring, ook ten koste van de zwaarste offers aan de kinderen onzes volks niet wenschen te onthouden. Zoo waarlijk helpe ons God Almachtig!

Wij willen geene „neutraliteit," die — de historie leert het altijd en overal — op verloochening der geopenbaarde waarheid uitloopt. Wij willen een onderwijs, dat naar Gods Woord rekent met de feiten, waaraan al onze zaligheid hangt: zonde en verlossing, de verlorenheid van den mensch buiten den levenden God, maar zijne redding door de liefde van Christus en door het geloovig aanvaarden van Zijn verzoenend borglijden. Dat zijn voor ons geene steile, starre, onvruchtbare dogma's, maar levenswaarheden, zonder welke geen enkel mensch, klein noch groot, arm noch rijk, waarlijk gelukkig kan wezen. Wij weten het dat het Evangelie van Christus eene crisis, eene scheiding bewerkt, óók tusschen de burgers van eenzelfden Staat, zoolang niet al die burgers de heerlijkheid der blijde boodschap hebben aangenomen. En juist omdat wij op die toekomst hopen, en voor die toekomst arbeiden, bouwen wij onze christelijke scholen, onder allerlei spot en hoon van hen,