Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die of den godsdienst haten, öf hem tot een verborgen hoekje van het menschenhart willen beperken, terwijl wij zijn zaligenden invloed begeeren voor alle terreinen des levens. Helaas, ik erken het: ook aan onze zijde is vaak veel gezegd en gedaan, dat niet uit de zuivere bron der liefde van Christus opwelde! Ook van onzen kant zijn vaak woorden gesproken en leuzen aangeheven, die niet getuigden van een zachtmoedigen geest en van ootmoedig vertrouwen op de kracht der waarheid-alléén. Maar nochtans, wij hopen ons ideaal hoog te houden: heel ons volk, ons Nederlandsche christenvolk, op te eischen voor den Christus Gods, die het gekocht heeft met Zijn dierbaar bloed, en er naar te streven, met toewijding van al onze krachten, dat zoovelen onzer kinderen, als maar eenigszins mogelijk is, opgevoed worden onder de beademing van het Evangelie des Heilands.

Ik ben dankbaar hiermede de pen te mogen neerleggen.

Hartelijk hoop ik dat de heftigheid, die blijkens het „Antwoord" het hart mijner bestrijders vervulde, weder voor de gewone rust en kalmte plaats mogen maken, die hun èn mij, elk voor onze schoone taak, zoo grootelijks van noode zijn. Ik heb eerbied voor iedere eerlijke overtuiging, ook al kan het om des gewetens wille soms plicht zijn die van zijnen naaste te bestrijden. Als die bestrijding dan maar waardig en zakelijk is.

Ik ben mij bewust in de vorige bladzijden eerlijk daarnaar gestreefd te hebben. En verder wensch ik niemand een kwaad hart toe te dragen, óók niet den „Utrechtschen Heeren," van wie ik nu afscheid neem, om niét meer met hen in discussie te treden, om 't even

Sluiten