is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons huis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toon de heiligheid o Heer, is uwen Huize sierli,* drijft Petrus dat de kinderen Gods „gebouwd worden tot een geestelijk Huis;" eu ook u immers week het ontzettend woord nog niet uit de dat het oordeel beginnen moet van het huis Go . " Blijkt hieruit nu, dat beurtelings de hemel de. heerlijkheid", dan de eeuwige woonstede dei ge/a i d0„ ' nu eens de zichtbare schepping, dan weer de onzichtbare schepping van het rijk der genade ; en evenzoo om beurten de gemeente van Christus en dienst des Levenden Gods ons als hett Huiste wo-

des Almachtige beschreven wordt, dan is

halve onder het Huis, waarin God woont zijn algehele schepping te verstaan, zoo in natuurlijken als geestelijke

7in Huis Gods" is dan de samenvatting zijner werken,

de tente die hij zich in de zichtbare en onzichtbare dingen ter betooning van zijn Macht, Wi,shei enGenade «estieht heeft, en vraagt ge naar de betie1*m» die tussehen dezen God en Zijn Huis bestaat, dan luidt het antwoord: Het is geen Huis dat er ,s eer God is- geen Huis door anderen voor hem gemaakt, waar Hij "intrekt; maar een Huis, dat door Hen, zeil gefoïiwd, aan den eisch «**«££££

fle f*^g zoo ge w it ™n z„n e^^ ^

tois waarvan de afbeelding op den berg en Mozes „etoond is, waarvan de symbolische betrekkingen n den nieuwe tempel van Ezeehiel zijn aangegeven, een Huis dat nu eens Woonstede, dan Tabernakel da, Tenté dan Tempel des Heeren heet, maai ouder. deze beelden steeds uitdrukking blijft der ^dig . waarheid, dat de Heere onze God als Gppe ^ stenaar en Bouwmeester, zich een Hm»»- ^

en nog sticht, waarvan Hij zelf het doe ,