Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo niet verderfelijk, althans klein acht, niet verachten Veel wat de wereid groot acht, ia klein; veel wat ze klem acht, is groot.

Tracht niet naar de hooge dingen, maar voegt u tot de nederige. Naar de nederige zich te voegen is het middel om ook wat de wereld het hoogere noemt, te verkrijgen en te bewerken. Indien wij, bewust dat verstandelijke overtuiging omtrent de waarheid van het evangelie ons te beurt is gevallen, desniettemin een kleine kracht en machteloosheid ontwaren, die ons dikwerf bedroeft en ontmoedigt, laat ons met biddenden ernst, onderzoeken of, al dan met, de vonk ontbreekt, die het doode en dorre samenstel der godgeleerdheid levend en vruchtbaar maakt, i) Het geloof overwint de wereld. Om de wereld te overwinnen, is het noodig vooraf in ons eigen gemoed de overleggingen ter neder te werpen, en alle hoogte die zich verheft tegen de kennisse Gods, en alle gedachten gevangen te leiden tot de gehoorzaamheid van CHRISTUS. Laat ons in het oog houden dat, aan de kreet „kom mijne ongeloovigheid te hulp!" het „ik geloove, Heer voorafgaat. Laat ons nooit vergeten dat geenerlei werkzaamheid in de schatting van den Kenner der harten waardij heeft, indien ^ niet geheiligd wordt door de tweeërlei bede : „wees mij zondaar genadig . en „mijne ziel kleeft aan het stof; maak mij levendig naar Uw Woord (Slot van Mr. G. Geoen van Prinsterer s „Ongeloof en Revolutie.

Moge het Gode behagen, uit genade, dit woord nog te zegenen tot waarschuwing en bestiering, en tot terechtbrenging van dolenden en twijfelaren. Geve Hij al den lezers, bij ervaring te kennen de zaligheid die daar is in Zijne gemeenschap, naar de belofte, „op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest, en die voor Mijn Woord beeft"! Jes. 66 : 2.

L. Lindeboom.

Kampen,

Dec. 1908.

1Ï Deze uitdrukking is vatbaar voor misverstand. Het zamenstel der

godUSdhSÏfïï. uit eu Schriften is. i.

maar, evenals de Schrift, levend en krachtig De duidelijke bedoeling

gelooven, of Sder^eïooi zï^efS^ndste godgeleerd zamenstel beroept, is bezig in een dood en dor bedrijr.

Sluiten