is toegevoegd aan uw favorieten.

Jezus Christus de middelaar des Nieuwen Testaments, de waarheid der H. Schrift en de wetenschap der Christelijke Godgeleerdheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En nu gaan wij weder voort met den gewonen arbeid, tot de Heere ons afroept. Wat zal het over 25 jaar zijn? De afval zal toenemen, de weg voor den antichrist al meer en meer worden bereid ; in de verte hoor ik soms het geluid van stormen die troon en richterstoelen, volk en Kerk zullen schudden. Doch de Gemeente op de Rots blijft veilig; alle dingen werken haar mede ten goede. Dat heeft zij vóór boven de koninkrijken der aarde. Onze Duitsche naburen zingen gaarne het machtig volkslied: Die Wacht am Rhein, waarvan de grondtoon is: Lieb Vaterland magst ruhig sein: Fest steht und treu die Wacht am Rhein! Maar, al bruist dat lied „wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Wogenprall," uit milli oenen dappere borsten, Duitschland is niet rustig, maar acht het noodig zich tot de tanden te wapenen; en als Duitschland voortgaat, Gods Woord en den Christus te versnijden en te verwerpen, dan zal geen dapper leger het kunnen behouden. Dat alle christenvolken toch wilden hooren naar den 2en psalm! Maar het rijk van Christus, dat kan rustig zijn. In dat Rijk ruist en bruist de psalm der overwinning, reeds midden in den strijd, als een stemme veler wateren en van een grooten donderslag, Openb. 14 en 15: het gezang vanMozes, den dienstknecht Gods, en het gezang van het Lam, dat op den troon zit. In blijde hope zien alle geloovigen op naar dat verheerlijkte Lam Gods dat geslacht is voor hunne zonden, wetende dat Hij, de Leeuw uitJuda, de Gemeente bewaart, haar voortdurend van nieuwe kracht en dienaren voorziet, en weldra komt om alle getrouwe strijders te brengen in het nieuwe Jeruzalem. Daar zal geen bediening des Woords en geen school der Theologie meer noodig zijn; daar zullen wij niet meer kennen ten deele, maar kennen gelijk wij gekend zijn, en God zal alles zijn in allen. Daar geve God uit genade ons allen een plaats; die hope beziele ons om ook onder smaad en lijden pal te staan tot het einde.

Zoo zij het!