Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zouden wel gaarne weten, welke dogmatiek hier zal onderwezen worden, oin dan in de scholen over te planten. Doch bij veel wat Hofstede de Groot (in Commissie) er, wat de Commissie zelve, in een zeer geheimzinnig blaadje, mededeelde, moeten wij ons hier met eene gissing behelpen, die wij vertrouwen dat wel niet zoo geheel verre mis zal zijn. Wij ontleenen die aan de Ultramontanen, die ook, hoezeer bij eene andere gelegenheid, vroegen: Welke dogmatiek? En het antwoord was:

«De Groninger leer ongetwijfeld, die alle christelijke waarheden verwerpende , de christelijke dogmatiek uitscheldt, om eene zekere natuurlijke godsdienst te leeraren, die, in christelijke bewoordingen ingekleed, inderdaad met het Christendom in strijd is, en een nieuwerwetsch, hedendaagsch heidendom predikt, waarvan Nederland, wij vertrouwen 't, niet zal lelieven te zijn gediend."

Wat de Ultramontanen hier vroeger zeiden, dat mogen wij ook van de waarachtig nationaal en Christelijk gezinde bevolking van Nederland verwachter,. Deze zal van dat Groninger Christendom op scholen niet believen te zijn gediend I

De Liefde althans komt er rond en open voor uit: -de Hemel zegt hij, beware onze jeugd voor een Christendom ,' dat de . Staal haar zou willen geven. Vraagt men mij wat ik liever .had: dal mijne kinderen in hel geheel geen Bijbel op scholen . lezen , of hem leeren lezen door een Groningschen of heidenschen . bril ? — dan kies ik, zonder bedenken, het eerste. Beter is een .school zonder Bijbel, dan een school, waar de Bijbel verdraaid . wordt. Beter is hel, dal de kinderen in het geheel niets van .de verheerlijking des Heeren op den berg hooren , dan dat zij . haar als eene zinsbegoocheling , bij sneeuw- en morgenwolken , . leeren verachten •, enz.

Maar waarom nu Hofstede de Groot (de Voorzitter) de Conceptwet inzijn Adres kon goedkeuren, daarom keurt ook de Liefde haar goed. liet slaat beide vrij van de Staats-school al of niet gebruik te maken, en zoo denken heide, de laalsle althans, door den elastieken beugel der Schoolwet, die geene schoolpligtigheid oplegt, heen te springen, door elk voor zijn stelsel bijzondere scholen op te riglen. Zoo komen dan locli beiden lot hel stelsel van gesplitste scholen; maar de een wil er de Synode, de andere zijne gelijkgestemde vrienden, of vermogende christenen mede belasten. Evenwel zal men zich niet kunnen onttrekken, de

Sluiten